ที่อยู่ : ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย
4 หมู่ 7 ถ.สุโขทัยกำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์/โทรสาร 055651103,  055-651097                                             อีเมล์ : sk.adoffice@stou.ac.th    Facebook : www.facebook.com/sukhothai