สมาชิกห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

สมาชิกสามัญ ได้แก่

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อายุการเป็นสมาชิกตามสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  2. บุคลากรประจำ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 5 ปี ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย อายุการเป็นสมาชิก คราวละ 1 ปี
  3. อาจารย์พิเศษ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
  4. บุคคลเกษียณอายุราชการ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
  5. ลูกจ้างชั่วคราวรายปีและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี

สมาชิกสมทบ ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบ

  1. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน