พลตำรวจตรี ดร.วีระวุธ ชัยชนะมงคล

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายสุรัติ หาญกำธร

ช่างศิลป์ ชำนาญงาน

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายสุธีระ วณิชยามงคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา